Razem z nami

Pod koniec sierpnia w Woźnikach odbyły się tradycyjne dożynki, w ramach których uczestniczki projektu “Razem z nami” zorganizowały stoisko pod hasłem “Dożynki po Ukraiński”. Główną atrakcją stoiska były wielkoformatowe kolorowanki z mapą Ukrainy, które zostały wydrukowane na nowo zakupionym sprzęcie. Wykonywano także malowanie buziek, balony, warkoczyki itp. Instruktorka reintegracji społecznej z zakresu kultury polskiej dodatkowo wykonywała zadania animatorki dla dzieci i dorosłych. 
Uczestniczki projektu oraz osoby z ich otoczenia wzięli także udział w tradycyjnym pochodzie dożynkowym, zostali również uhonorowani przez burmistrza Woźnik za wkład w organizację gminnej imprezy.

"Dozhynky" po ukraińsku

25-27 серпня відбулися “Возьниські дожинки”, але також наші учасниці проекту змогли організувати “Дожинки по Українські”.


Logo Funduszy europejskich

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny.