Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach informuje, iż w wyniku opublikowania zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności na “Remont wraz z adaptacją na potrzeby centrum integracji społecznej pomieszczenia usługowego przy ul. Koziegłowskiej 2 w Woźnikach w formule zaprojektuj i wybuduj z prawem opcji“, realizowany w ramach Projektu „Droga do niezależności i aktywności poprzez CIS Woźniki” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta PPHU INSTAL-BUDOTECH Jan Gorol z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 38c, 42-287 Kamienica z ceną 96 696,87 PLN brutto [w tym 90 885,12 zł brutto (zamówienie podstawowe) oraz 5 811,75 zł brutto (objęte prawem opcji)]. Odpowiada ona wszystkim wymaganiom zawartym w opisie przedmiotu zamówienia oraz otrzymała największą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert.

Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu. Cena oferty nie przekracza kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Nie złożono innych ofert