Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach informuje, iż w wyniku opublikowania zapytania ofertowego CIS.26.3.2021/1 na obsługę gastronomiczną / catering dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach (jednostka budżetowa Gminy Woźniki) w ramach projektu „Droga do aktywności i niezależności poprzez CIS Woźniki” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 9.1.5 RPO-WSL 2014-2020, nie wpłynęła żadna oferta.