CIS

Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach

Home Klauzula RODO

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: ul. Koziegłowska 2, 42-289 Woźniki, e-mail: cis@wozniki.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, a także zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody. 
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach;
 5. realizacji   umów   zawartych   z   uczestnikami  Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach;
 6. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 7. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być:
 8. organy   władzy   publicznej  oraz   podmioty   wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 9. inne podmioty, które na podstawie umów/porozumień z Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wskazany w przepisach prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.2020 r. Nr 164 ze zm.)
 11. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 12. Jeśli przetwarzanie Panią/Pana danych osobowych narusza przepisy ochronie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 14. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Konsekwencją niepodania danych będzie   brak możliwości świadczenia przez nas usługi.
 15. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie  to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane.
CIS