Razem z nami

Za nami kolejne zajęcia z nauki języka i kultury polskiej, w ramach projektu skierowanego do naszych ukraińskich sąsiadów. W ramach szkolenia i integracji dla uczestników projektu wykorzystano kuchnię szkoły w Woźnikach, gdzie uczestniczki projektu “Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej” mogły zaprezentować kuchnię ukraińską i poznać kuchnię polską. Przy okazji była to świetna okazja do poznania słownictwa związanego z produktami spożywczymi, potrawami oraz wyposażeniem kuchni i jadalni. Zajęcia prowadziła Grażyna Kowolik.

Razem z nami

Закінчився ще один проект який розрахований був для наших українських сусідів . Задуми проекту було наближення мови і культури польської. В рамах занять і інтеграції для учасниць проекту була задіяна кухня школи у Возьніках, де ми мали змогу познайомити з кухньою польською, а також самим пізнати українську кухню. 


Logo Funduszy europejskich

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny.