Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach ogłasza nabór
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

GŁÓWNY KSIĘGOWY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WOŹNIKACH ( 1/2 ETATU)

1.Wymagania niezbędne:

1)      Posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2019 r., poz. 1282);

2)      Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

3)      Niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu; przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4)      Nieposzlakowana opinia;

5)      Spełnienie jednego z poniższych warunków:

  • ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
  • ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
  • wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wymagania dodatkowe:

1)     Doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego;

2)      Znajomość prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej;

3)      Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej;

4)      Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych

5)      Znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o zatrudnieniu socjalnym;

6)      Znajomość przepisów samorządowych, podatkowych, płacowych, ZUS;

7)      Znajomość rozliczania projektów unijnych;

8)      Znajomość programu komputerowego tensoft (moduł Księgowość Finansowo-Budżetowa, Kadry i Płace, eVAT), Płatnik, MSOffice;

9)      Komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

2)      wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki,

3)      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

4)      właściwe sporządzanie, przyjmowanie, kontrola i archiwizacja dokumentów księgowych,

5)      przygotowanie projektu budżetu, zmian w budżecie i sporządzanie sprawozdań z jego realizacji,

6)      nadzór i kontrola realizacji budżetu,

7)      kontrola legalności dokumentów finansowo – księgowych,

8)      prawidłowe prowadzenie księgowości i ewidencji majątku Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach,

9)      kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (Urząd Skarbowy, ZUS, Główny Urząd Statystyczny, bank),

10)   ścisła współpraca z kadrą rozliczającą projekty dofinansowane z zewnętrznych źródeł,

11)   przygotowanie listy płac, naliczanie wynagrodzeń, dodatków i potrąceń,

12)   naliczanie, wypłacanie uczestnikom  świadczeń integracyjnych i innych świadczeń finansowych,

13)   sporządzenie i przesyłanie dokumentów rozliczeniowych (do ZUS, US, PUP oraz innych instytucji).

4. Dodatkowe informacje o pracy i związane z pracą:

1)      Stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze dwukondygacyjnego budynku, wyposażone w komputer i sprzęt biurowy;

2)      Stosunek pracy oparty będzie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu

3)      Wynagrodzenie – naliczone  zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i przepisów wykonawczych do tej ustawy  i Regulaminem wynagradzania Centrum Integracji Społecznej  w Woźnikach.

5. Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

1)      życiorys – CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),

2)      list motywacyjny,

3)      oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych Kandydat podpisuje pod klauzulą)

4)      oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym,

6)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przyjęty w postępowaniu rekrutacyjnym sposób zawiadomienia o kolejnych etapach rekrutacji drogą telefoniczną, a w  przypadku braku możliwości skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail),

7)      oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

8)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

9)      oświadczenie o korzystaniu z pełni  praw publicznych,

10)   kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie,

11)   kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z informacją o okresie zatrudnienia lub oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej,

12)   kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

13)   ewentualne referencje,

14)   w przypadku osoby niepełnosprawnej kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty wymienione w punktach 1 do 9 muszą być własnoręcznie podpisane przez Kandydata. Brak podpisów spowoduje odrzucenie oferty.

 

7. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na głównego księgowego Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach” w terminie do dnia 16 sierpnia 2021  r. w Centrum Integracji Społecznej  w Woźnikach osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres tymczasowy: ul. Koziegłowska 2, 42-289 Woźniki (decyduje data wpływu do Centrum).

Dokumenty złożone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów mogą być odbierane osobiście przez osoby zainteresowane w ciągu miesiąca od dnia zakończenia procedury naboru (za okazaniem dowodu tożsamości) w Centrum Integracji Społecznej  w Woźnikach. Po tym czasie zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowane telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji, dlatego też prosi się zainteresowanych o podanie numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego, celem potwierdzenia terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum Integracji Społecznej.