Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach
ul. Koziegłowska 2, 42-289 Woźniki

Poszukuje kandydata / kandydatki na wolne stanowisko pracy

ANIMATOR LOKALNY

w ramach realizacji projektu „Aktywizacja społeczna na rewitalizowanym obszarze w Woźnikach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”

Nazwa stanowiska:

Główny specjalista / Animator lokalny

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 3/4

Miejsce wykonywania pracy:

Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach oraz obszar miasta Woźniki

Wymagania niezbędne:

1)      Wykształcenie wyższe – kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii

2)      min. 5-letni staż pracy w obszarze polityki społecznej, pracy z rodziną, środowiskiem zagrożonym wykluczeniem społecznym

3)      Stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na danym stanowisku

4)      Posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2019 r., poz. 1282);

5)      Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

 Wymagania dodatkowe:

1)      Udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

2)      Doświadczenie w animacji środowiska lokalnego

3)      Umiejętność pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

4)      Znajomość i umiejętność korzystania z przepisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym

5)      Samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność

6)      Umiejętność organizacji pracy własnej oraz w zespole

7)      Odporność na stres

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przygotowanie i opracowanie Programu Aktywności Lokalnej (PAL) dla obszaru rewitalizacji objętego projektem „Aktywizacja społeczna na rewitalizowanym obszarze w Woźnikach”
 •  animowanie społeczności lokalnej, regularnie spotkania ze społecznością lokalną oraz motywowanie jej do udziału w projekcie
 • udział w procesie rekrutacji uczestników projektu, zbieranie deklaracji uczestnictwa
 • współudział w promocji projektu
 • ustalenie ścieżki reintegracji dla uczestników projektu, zatwierdzanie listy uczestników z podziałem na otrzymaną formę wsparcia
 • integrowanie i wspieranie uczestników projektu w realizacji działań środowiskowych (mentoring)
 • przygotowanie z uczestnikami planu lokalnych mikroprojektów i ich koordynacja
 • koordynowanie działań związanych z realizacją innych inicjatyw lokalnych przewidzianych w projekcie
 • monitorowanie realizacji usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym
 • stała współpraca z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym i psychologiem
 • inne bieżące zadania związane ze specyfiką stanowiska

Wymagane dokumenty:

1)      życiorys – CV

2)      oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych Kandydat/-ka podpisuje pod klauzulą)

3)      oświadczenie o:

 • braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku,
 • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni  praw publicznych,

4)      kserokopie/skany świadectw, dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie, kursy, szkolenia oraz przebieg kariery zawodowej,

5)      ewentualne referencje,

6)      w przypadku osoby niepełnosprawnej kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty wymienione w punktach 1 do 3 muszą być własnoręcznie podpisane przez Kandydata/Kandydatkę. Brak podpisów spowoduje odrzucenie ofert.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

Termin nadsyłania zgłoszeń: 19 marca 2021  r.

Dokumenty złożone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Animator” w Centrum Integracji Społecznej  w Woźnikach osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres tymczasowy: ul. Koziegłowska 2, 42-289 Woźniki (decyduje data wpływu do Centrum). Dopuszcza się przesłanie dokumentów na adres e-mailowy: cis@wozniki.pl (w takim przypadku należy załączyć skany podpisanych ręcznie dokumentów).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 34 3669929

Uprzejmie prosimy o podanie numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego do kontaktu w sprawie naboru. Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zdjęcie wyróżniające autorstwa Genaro Servín z Pexels