Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach
ul. Koziegłowska 2, 42-289 Woźniki

Poszukuje kandydata / kandydatki na stanowisko pracy

DORADCA ZAWODOWY / SPECJALISTA REINTEGRACJI ZAWODOWEJ

w ramach realizacji projektu „Droga do niezależności i aktywności poprzez CIS Woźniki” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”

Nazwa stanowiska:
Doradca zawodowy / specjalista reintegracji zawodowej

Warunki zatrudnienia:
Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 1/2

Miejsce wykonywania pracy:
Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach oraz obszar Gminy Woźniki

Wymagania niezbędne:
1)      Wykształcenie wyższe o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku doradcy zawodowego
2)      Co najmniej 1-roczne doświadczenie na stanowisku doradcy zawodowego
3)      Umiejętność pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
4)      Stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na danym stanowisku
5)      Posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2019 r., poz. 1282);
6)      Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe:
1)      Doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu zajęć
2)      Doświadczenie w obszarze aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
3)      Znajomość przepisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym
4)      Samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność
5)      Umiejętność organizacji pracy własnej oraz w zespole
6)      Odporność na stres

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  • udział w procesie rekrutacji uczestników projektu „Droga do niezależności i aktywności poprzez CIS [Centrum Integracji Społecznej] Woźniki”
  • wykonywanie diagnozy zawodowej uczestników CIS
  • współpraca przy opracowywaniu Indywidualnego Planu Działania / Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego dla uczestników CIS, nadzór i ewaluacja realizacji zadań w nim zawartych
  • prowadzenie grupowych zajęć poradnictwa zawodowego, w tym warsztatów poruszania się po rynku pracy
  • świadczenie indywidualnego poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu „Droga do niezależności i aktywności poprzez CIS Woźniki”, w tym dobór kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje uczestników
  • wsparcie uczestników CIS w zakresie poszukiwania, podjęcia i utrzymania zatrudnienia na otwartym rynku pracy
  • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zajęć z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej
  • stała współpraca z kierownikiem, psychologiem, instruktorem zawodu, pracownikiem socjalnym CIS
  • współpraca z pracownikami socjalnymi ośrodków pomocy społecznej oraz pracownikami innych instytucji
  • tworzenie baz informacyjnych dla i o uczestnikach CIS

Informacje dodatkowe:
– Praca realizowana w systemie zadaniowym (w ramach wykonywanych zadań obecność pracownika wymagana jest na stacjonarnych zajęciach z uczestnikami  CIS 2 razy w tygodniu po 6 godz.)
– Przewidywany początek pracy: od 1 sierpnia 2021 roku

Wymagane dokumenty:
1)      życiorys – CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),
2)      oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych Kandydat podpisuje pod klauzulą)
3)      oświadczenie o:
–        braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku,
–        posiadaniu obywatelstwa polskiego,
–        posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni  praw publicznych,
4)      kserokopie/skany świadectw, dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie, kursy, szkolenia oraz przebieg kariery zawodowej,
5)      ewentualne referencje,
6)      w przypadku osoby niepełnosprawnej kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Dokumenty wymienione w punktach 1 do 3 muszą być własnoręcznie podpisane przez Kandydata. Brak podpisów spowoduje odrzucenie ofert.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów
 Termin nadsyłania zgłoszeń: 22 lipca 2021  r. Dokumenty złożone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Doradca zawodowy” w Centrum Integracji Społecznej  w Woźnikach osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres tymczasowy: ul. Koziegłowska 2, 42-289 Woźniki (decyduje data wpływu do Centrum). Dopuszcza się przesłanie dokumentów na adres e-mailowy: cis@wozniki.pl (w takim przypadku należy załączyć skany podpisanych ręcznie dokumentów).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 34 3669929

Uprzejmie prosimy o podanie numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego do kontaktu w sprawie naboru. Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy kandydata/kandydatki

Klauzula informacyjna RODO

Ogłoszenie o naborze do wydruku