Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach
ul. Koziegłowska 2, 42-289 Woźniki

Poszukuje kandydata / kandydatki na wole stanowisko pracy

DORADCA ZAWODOWY / SPECJALISTA REINTEGRACJI ZAWODOWEJ

w ramach realizacji projektu „Droga do niezależności i aktywności poprzez CIS Woźniki” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”

Nazwa stanowiska:

Doradca zawodowy / specjalista integracji społecznej

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 1/2

Miejsce wykonywania pracy:

Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach oraz obszar Gminy Woźniki

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku doradcy zawodowego
 2. Co najmniej 1-roczne doświadczenie na stanowisku doradcy zawodowego
 3. Umiejętność pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
 4. Stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na danym stanowisku
 5. Posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2019 r., poz. 1282);
 6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

 Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu zajęć
 2. Doświadczenie w obszarze aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 3. Znajomość przepisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym
 4. Samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność
 5. Umiejętność organizacji pracy własnej oraz w zespole
 6. Odporność na stres

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • udział w procesie rekrutacji uczestników projektu „Droga do niezależności i aktywności poprzez CIS [Centrum Integracji Społecznej] Woźniki” (Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  „Droga do niezależności i aktywności poprzez CIS Woźniki”  dostępny jest na stronie www.wozniki.pl/ Mieszkaniec /Sprawy społeczne /Centrum Integracji Społecznej)
 • wykonywanie diagnozy zawodowej uczestników CIS
 • współpraca przy opracowywaniu Indywidualnego Planu Działania / Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego dla uczestników CIS, nadzór i ewaluacja realizacji zadań w nim zawartych
 • świadczenie indywidualnego poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu „Droga do niezależności i aktywności poprzez CIS Woźniki”
 • prowadzenie grupowych zajęć poradnictwa zawodowego, w tym warsztatów poruszania się po rynku pracy
 • wsparcie uczestników CIS w zakresie poszukiwania, podjęcia i utrzymania zatrudnienia na otwartym rynku pracy
 • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zajęć z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej
 • stała współpraca z kierownikiem, psychologiem, instruktorem zawodu, pracownikiem socjalnym CIS
 • współpraca z pracownikami socjalnymi ośrodków pomocy społecznej oraz pracownikami innych instytucji
 • tworzenie baz informacyjnych dla i o uczestnikach CIS

Wymagane dokumenty:

1)      życiorys – CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),

2)      oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych Kandydat podpisuje pod klauzulą)

3)      oświadczenie o:

 • braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku,
 • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni  praw publicznych,

4)      kserokopie/skany świadectw, dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie, kursy, szkolenia oraz przebieg kariery zawodowej,

5)      ewentualne referencje,

6)      w przypadku osoby niepełnosprawnej kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty wymienione w punktach 1 do 3 muszą być własnoręcznie podpisane przez Kandydata. Brak podpisów spowoduje odrzucenie ofert.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

Termin nadsyłania zgłoszeń: 19 marca 2021  r.

Dokumenty złożone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Doradca zawodowy” w Centrum Integracji Społecznej  w Woźnikach osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres tymczasowy: ul. Koziegłowska 2, 42-289 Woźniki (decyduje data wpływu do Centrum). Dopuszcza się przesłanie dokumentów na adres e-mailowy: cis@wozniki.pl (w takim przypadku należy załączyć skany podpisanych ręcznie dokumentów).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 34 3669929

Uprzejmie prosimy o podanie numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego do kontaktu w sprawie naboru. Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zdjęcie wyróżniające autorstwa Alex Green z Pexels