Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze głównego księgowego w wymiarze 1/2 etatu

1.Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2019 r., poz. 1282);
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 3. Niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu; przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. Nieposzlakowana opinia;
 5. Spełnienie jednego z poniższych warunków:
 6. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
 7. ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
 8. wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 9. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego;
 2. Znajomość prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej;
 3. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej;
 4. Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
 5. Znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
 6. Znajomość rozliczania projektów unijnych;
 7. Znajomość programu komputerowego tensoft, Płatnik, MSOffice;
 8. Komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. właściwe sporządzanie, przyjmowanie, kontrola i archiwizacja dokumentów księgowych,
 4. przygotowanie projektu budżetu, zmian w budżecie i sporządzanie sprawozdań z jego realizacji,
 5. nadzór i kontrola realizacji budżetu,
 6. kontrola legalności dokumentów finansowo – księgowych,
 7. prawidłowe prowadzenie księgowości i ewidencji majątku Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach,
 8. kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (Urząd Skarbowy, ZUS, Główny Urząd Statystyczny, bank),
 9. ścisła współpraca z kadrą rozliczającą projekty dofinansowane z zewnętrznych źródeł,
 10. przygotowanie listy płac, naliczanie wynagrodzeń, dodatków i potrąceń,
 11. naliczanie, wypłacanie uczestnikom  świadczeń integracyjnych i innych świadczeń finansowych,
 12. sporządzenie i przesyłanie dokumentów rozliczeniowych (z ZUS, US, PUP oraz innymi instytucjami).

4. Dodatkowe informacje o pracy i związane z pracą:

 1. Stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze dwukondygacyjnego budynku, wyposażone w komputer i sprzęt biurowy;
 2. Stosunek pracy oparty będzie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu
 3. Wynagrodzenie – naliczone  zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i przepisów wykonawczych do tej ustawy  i Regulaminu wynagradzania Centrum Integracji Społecznej  w Woźnikach.

5. Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys – CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),
 2. list motywacyjny,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych Kandydat podpisuje pod klauzulą)
 4. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przyjęty w postępowaniu rekrutacyjnym sposób zawiadomienia o kolejnych etapach rekrutacji drogą telefoniczną, a w  przypadku braku możliwości skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail),
 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 9. oświadczenie o korzystaniu z pełni  praw publicznych,
 10. kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 11. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z informacją o okresie zatrudnienia lub oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej,
 12. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 13. ewentualne referencje,
 14. w przypadku osoby niepełnosprawnej kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty wymienione w punktach 1 do 9 muszą być własnoręcznie podpisane przez Kandydata. Brak podpisów spowoduje odrzucenie ofert.

7. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na głównego księgowego Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach” w terminie do dnia 16 sierpnia 2021  r. w Centrum Integracji Społecznej  w Woźnikach osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres tymczasowy: ul. Koziegłowska 2, 42-289 Woźniki (decyduje data wpływu do Centrum).

Dokumenty złożone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowane telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji, dlatego też prosi się zainteresowanych o podanie numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego, celem potwierdzenia terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum Integracji Społecznej.

Dokumenty: