Jak działa CIS?

Centrum prowadzi aktywizację zawodową na różnych polach, zarówno poprzez przyuczenie do zawodu, jak i możliwość przekwalifikowania, podwyższenia kwalifikacji na specjalistycznych kursach lub wsparcie w razie podjęcia własnej działalności gospodarczej. Dodatkowo, w ramach reintegracji społecznej oferuje swoim uczestnikom szereg usług wykonywanych przez wykwalifikowaną kadrę, obejmujących: warsztaty psychologiczno-motywacyjne, edukację ogólną, doradztwo zawodowe, grupy wsparcia, poradnictwo i zajęcia integrujące. Uczestnictwo trwa średnio 12 miesięcy. W tym czasie każdy czynny uczestnik otrzymuje co miesiąc świadczenie integracyjne w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych wraz z opłaceniem składek zdrowotnych i społecznych.

Jak w praktyce wyglądać będzie reintegracja społeczno-zawodowa?

Zajęcia odbywać się będą średnio 4 razy w tygodniu przez 6 godzin dziennie, w jednej z pracowni: gospodarczo-porządkowej, administracyjno-biurowej lub pracowni zewnętrznej. Piąty dzień przeznaczony zostanie na reintegrację społeczną. Uczestnicy pracują pod nadzorem instruktora zawodu w grupach max. 10-osobowych.

Kto może zostać uczestnikiem CIS w Woźnikach?

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym spowodowanym niepełnosprawnością, długotrwałym bezrobociem, ale także m.in. uzależnione od alkoholu bądź narkotyków, osoby z zaburzeniami psychicznymi, bezdomni. Grupą docelową woźnickiego CISu w 50% mają być osoby niepełnosprawne. Działania kierujemy także m.in. do ludzi zagrożonych ubóstwem, korzystających z pomocy żywnościowej oraz osób długotrwale bezrobotnych, w szczególności kobiet powracających na rynek pracy.

Kto nie może być uczestnikiem Centrum?

Osoba, której przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Czy uczestnik musi być mieszkańcem Gminy Woźniki?

Działalność CIS obejmować będzie teren całego powiatu lublinieckiego. Jednak pierwszeństwo uczestnictwa mają mieszkańcy Gminy Woźniki, pozostałe osoby tylko w ramach wolnych miejsc. W pierwszych dwóch latach działania chcielibyśmy przyjąć do Centrum po 20 osób rocznie.

Dlaczego CIS powstaje akurat w Woźnikach?

Mieszkańcy od dawna sygnalizowali problem barier, zarówno architektonicznych, jak i społecznych, z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne. Potrzeba rozwiązania problemu tej i innych grup była motywacją do rozpoczęcia otwartej debaty na ten temat. Gmina złożyła więc wnioski w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WSL 2014-2020 na działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu, z których każdy otrzymał dofinansowanie. Jednym z nich był projekt „Droga do niezależności i aktywności poprzez CIS Woźniki”, zakładający utworzenie w gminie Woźniki Centrum Integracji Społecznej. Pozyskana dotacja – ponad 850 tys. zł – pomoże sfinansować funkcjonowanie Centrum przez 2 lata.

Gdzie będzie się mieścić Centrum Integracji Społecznej?

Centrum mieścić się będzie przy ul. Koziegłowskiej 2 w Woźnikach, z wejściem od strony Rynku. Do czasu zakończenia niezbędnych prac służących przystosowaniu lokalu na siedzibę CIS, tymczasowe biuro, od marca, działać będzie w siedzibie Referatu Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miejskiego w Woźnikach pod tym samym adresem (wejście od ul. Koziegłowskiej). Informacji udzielać będzie Agata Kamińska. Pytania można kierować także na adres e-mail: cis@wozniki.pl lub telefonicznie pod numerem 34 366 99 29.

W jaki sposób można zostać uczestnikiem CIS?

Kandydat/ka na uczestnika/czkę może zostać skierowany/a do CIS na podstawie własnego wniosku lub wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, za zgodą tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego. Aktualnie obowiązujący wzór wniosku stanowi formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa projekcie) .

Aby wypełnić formularz należy się zgłosić do Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach (ul. Koziegłowska 2) lub Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woźnikach (ul. Rynek 6). Formularz rekrutacyjny można wypełnić także wcześniej – można go pobrać tutaj -> Formularz rekrutacyjny i wydrukować. 

Poprawność oraz kompletność formularza rekrutacyjnego oraz kwalifikowalność kandydata/ki do Projektu zweryfikuje komisja, w której skład wchodzi pracownik socjalny, psycholog i kierownik CIS. O terminie spotkania z komisją kandydat/-ka zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailowo oraz pisemnie. Podczas rozmowy kandydat/ka wypełnia test motywacji, prowadzi rozmowę z komisją. Komisja sporządzi listę osób zakwalifikowanych do projektu oraz listę rezerwową.

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną skierowane do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej. Wsparcie dla każdej z nich będzie udzielane na podstawie indywidualnego planu działania, opracowanego przez psychologa, doradcę zawodowego i pracownika socjalnego, po podpisaniu Umowy uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniami (załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa projekcie) oraz Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego.