CIS

Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach

Home Praca w CIS

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach
ul. Koziegłowska 2, 42-289 Woźniki

Poszukuje kandydata / kandydatki na wolne stanowisko pracy

PSYCHOLOG

w ramach realizacji projektu „Droga do niezależności i aktywności poprzez CIS Woźniki” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”

Nazwa stanowiska:

Psycholog

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 1/2

Miejsce wykonywania pracy:

Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach oraz obszar Gminy Woźniki

Wymagania niezbędne:

1)      Wykształcenie wyższe – dyplom magistra psychologii

2)      Kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa

3)      min. 2-letnie doświadczenie w pracy psychologa

4)      Stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na danym stanowisku

5)      Posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2019 r., poz. 1282);

6)      Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

 Wymagania dodatkowe:

1)      Doświadczenie w obszarze aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

2)      Umiejętność pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

3)      Znajomość i umiejętność korzystania z przepisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym

4)      Doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu warsztatów grupowych

5)      Samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność

6)      Umiejętność organizacji pracy własnej oraz w zespole

7)      Odporność na stres

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • udział w procesie rekrutacji uczestników projektu „Droga do niezależności i aktywności poprzez CIS [Centrum Integracji Społecznej] Woźniki” (Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  „Droga do niezależności i aktywności poprzez CIS Woźniki”  dostępny jest na stronie www.wozniki.pl/ Mieszkaniec /Sprawy społeczne /Centrum Integracji Społecznej)
 • diagnoza psychologiczna uczestników CIS (kwalifikacja do uczestnictwa w CIS, badania psychologiczne, sporządzanie opinii psychologicznej, ustalenie osobistego programu terapeutycznego, przydzielenie uczestnika do pracowni, grupy edukacyjnej, grupy wsparcia)
 • współudział w opracowywaniu programu reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników CIS
 • świadczenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestniczek/uczestników projektu
 • prowadzenie warsztatów integracji społecznej
 •  tworzenie i prowadzenie grup wsparcia dla uczestników CIS
 • współpraca z personelem medycznym w kwestii stanu zdrowia uczestników
 • prowadzenie pełnej dokumentacji psychologicznej zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami
 •  stała współpraca z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym i instruktorem zawodu
 • inne bieżące zadania związane ze specyfiką stanowiska

 Wymagane dokumenty:

1)      życiorys – CV

2)      oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych Kandydat/-ka podpisuje pod klauzulą)

3)      oświadczenie o:

 • braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku,
 • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni  praw publicznych,

4)      kserokopie/skany świadectw, dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie, kursy, szkolenia oraz przebieg kariery zawodowej,

5)      ewentualne referencje,

6)      w przypadku osoby niepełnosprawnej kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty wymienione w punktach 1 do 3 muszą być własnoręcznie podpisane przez Kandydata/Kandydatkę. Brak podpisów spowoduje odrzucenie oferty.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

 Termin nadsyłania zgłoszeń: 19 marca 2021  r.

Dokumenty złożone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Psycholog” w Centrum Integracji Społecznej  w Woźnikach osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres tymczasowy: ul. Koziegłowska 2, 42-289 Woźniki (decyduje data wpływu do Centrum). Dopuszcza się przesłanie dokumentów na adres e-mailowy: cis@wozniki.pl (w takim przypadku należy załączyć skany podpisanych ręcznie dokumentów).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 34 3669929

Uprzejmie prosimy o podanie numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego do kontaktu w sprawie naboru. Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach
ul. Koziegłowska 2, 42-289 Woźniki

Poszukuje kandydata / kandydatki na wolne stanowisko pracy

INSTRUKTOR ZAWODU
(pracownia gospodarczo-porządkowa)

w ramach realizacji projektu „Droga do niezależności i aktywności poprzez CIS Woźniki” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”

Nazwa stanowiska:

Instruktor zawodu / Instruktor reintegracji zawodowej w pracowni gospodarczo-porządkowej

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy:

Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach oraz obszar Gminy Woźniki

Wymagania niezbędne:

1)      Wykształcenie średnie

2)      5-letni staż pracy  

3)      Doświadczenie w zarządzaniu zespołem o profilu gospodarczym, porządkowym, remontowym lub budowlanym

4)      Predyspozycje pedagogiczne

5)      Stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na danym stanowisku

6)      Posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2019 r., poz. 1282);

7)      Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

 Wymagania dodatkowe:

1)      Doświadczenie i / lub kwalifikacje pedagogiczne

2)      Doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu zajęć praktycznych

3)      Znajomość przepisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym

4)      Samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność

5)      Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej

6)      Umiejętność organizacji pracy własnej oraz w zespole

7)      Odporność na stres

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie zajęć reintegracji zawodowej uczestników CIS
 • przyuczenie uczestników CIS do zawodu pracownika gospodarczego, porządkowego, budowlanego
 • nadzór nad bezpieczeństwem uczestników podczas zajęć
 • ocenianie zdobytych przez uczestników umiejętności w czasie zajęć reintegracji zawodowej
 • wnioskowanie o skierowanie uczestnika CIS do egzaminu zawodowego, uprawniającego do wykonywania zawodu
 • sporządzanie comiesięcznych sprawozdań dotyczących przebiegu zajęć
 • stała współpraca z personelem projektu, w tym z pracownikiem socjalnym i psychologiem CIS, w zakresie realizacji Indywidualnego planu działania / Indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego uczestników
 • współpraca z personelem medycznym w kwestii stanu zdrowia uczestników
 • prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie wykonywanych obowiązków zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami

 Wymagane dokumenty:

1)      życiorys – CV,

2)      oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych Kandydat/-ka podpisuje pod klauzulą)

3)      oświadczenie o:

 • braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku,
 • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni  praw publicznych,

4)      kserokopie/skany świadectw, dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie, kursy, szkolenia oraz przebieg kariery zawodowej,

5)      ewentualne referencje,

6)      w przypadku osoby niepełnosprawnej kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty wymienione w punktach 1 do 3 muszą być własnoręcznie podpisane przez Kandydata/Kandydatkę. Brak podpisów spowoduje odrzucenie ofert.

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 marca 2021  r.

Aktualizacja: termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 9 kwietnia 2021 roku.

Dokumenty złożone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Instruktor zawodu” w Centrum Integracji Społecznej  w Woźnikach osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres tymczasowy: ul. Koziegłowska 2, 42-289 Woźniki (decyduje data wpływu do Centrum). Dopuszcza się przesłanie dokumentów na adres e-mailowy: cis@wozniki.pl (w takim przypadku należy załączyć skany podpisanych ręcznie dokumentów).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 34 3669929

Uprzejmie prosimy o podanie numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego do kontaktu w sprawie naboru. Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach
ul. Koziegłowska 2, 42-289 Woźniki

Poszukuje kandydata / kandydatki na wolne stanowisko pracy

ANIMATOR LOKALNY

w ramach realizacji projektu „Aktywizacja społeczna na rewitalizowanym obszarze w Woźnikach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”

Nazwa stanowiska:

Główny specjalista / Animator lokalny

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 3/4

Miejsce wykonywania pracy:

Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach oraz obszar miasta Woźniki

Wymagania niezbędne:

1)      Wykształcenie wyższe – kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii

2)      min. 5-letni staż pracy w obszarze polityki społecznej, pracy z rodziną, środowiskiem zagrożonym wykluczeniem społecznym

3)      Stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na danym stanowisku

4)      Posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2019 r., poz. 1282);

5)      Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

 Wymagania dodatkowe:

1)      Udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

2)      Doświadczenie w animacji środowiska lokalnego

3)      Umiejętność pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

4)      Znajomość i umiejętność korzystania z przepisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym

5)      Samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność

6)      Umiejętność organizacji pracy własnej oraz w zespole

7)      Odporność na stres

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przygotowanie i opracowanie Programu Aktywności Lokalnej (PAL) dla obszaru rewitalizacji objętego projektem „Aktywizacja społeczna na rewitalizowanym obszarze w Woźnikach”
 •  animowanie społeczności lokalnej, regularnie spotkania ze społecznością lokalną oraz motywowanie jej do udziału w projekcie
 • udział w procesie rekrutacji uczestników projektu, zbieranie deklaracji uczestnictwa
 • współudział w promocji projektu
 • ustalenie ścieżki reintegracji dla uczestników projektu, zatwierdzanie listy uczestników z podziałem na otrzymaną formę wsparcia
 • integrowanie i wspieranie uczestników projektu w realizacji działań środowiskowych (mentoring)
 • przygotowanie z uczestnikami planu lokalnych mikroprojektów i ich koordynacja
 • koordynowanie działań związanych z realizacją innych inicjatyw lokalnych przewidzianych w projekcie
 • monitorowanie realizacji usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym
 • stała współpraca z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym i psychologiem
 • inne bieżące zadania związane ze specyfiką stanowiska

 

Wymagane dokumenty:

1)      życiorys – CV

2)      oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych Kandydat/-ka podpisuje pod klauzulą)

3)      oświadczenie o:

 • braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku,
 • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni  praw publicznych,

4)      kserokopie/skany świadectw, dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie, kursy, szkolenia oraz przebieg kariery zawodowej,

5)      ewentualne referencje,

6)      w przypadku osoby niepełnosprawnej kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty wymienione w punktach 1 do 3 muszą być własnoręcznie podpisane przez Kandydata/Kandydatkę. Brak podpisów spowoduje odrzucenie ofert.

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

Termin nadsyłania zgłoszeń: 19 marca 2021  r.

Dokumenty złożone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Animator” w Centrum Integracji Społecznej  w Woźnikach osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres tymczasowy: ul. Koziegłowska 2, 42-289 Woźniki (decyduje data wpływu do Centrum). Dopuszcza się przesłanie dokumentów na adres e-mailowy: cis@wozniki.pl (w takim przypadku należy załączyć skany podpisanych ręcznie dokumentów).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 34 3669929

Uprzejmie prosimy o podanie numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego do kontaktu w sprawie naboru. Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach ogłasza nabór
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

GŁÓWNY KSIĘGOWY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WOŹNIKACH ( 1/2 ETATU)

1.Wymagania niezbędne:

1)      Posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2019 r., poz. 1282);

2)      Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

3)      Niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu; przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4)      Nieposzlakowana opinia;

5)      Spełnienie jednego z poniższych warunków:

 • ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
 • ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
 • wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wymagania dodatkowe:

1)     Doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego;

2)      Znajomość prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej;

3)      Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej;

4)      Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych

5)      Znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o zatrudnieniu socjalnym;

6)      Znajomość przepisów samorządowych, podatkowych, płacowych, ZUS;

7)      Znajomość rozliczania projektów unijnych;

8)      Znajomość programu komputerowego tensoft (moduł Księgowość Finansowo-Budżetowa, Kadry i Płace, eVAT), Płatnik, MSOffice;

9)      Komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

2)      wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki,

3)      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

4)      właściwe sporządzanie, przyjmowanie, kontrola i archiwizacja dokumentów księgowych,

5)      przygotowanie projektu budżetu, zmian w budżecie i sporządzanie sprawozdań z jego realizacji,

6)      nadzór i kontrola realizacji budżetu,

7)      kontrola legalności dokumentów finansowo – księgowych,

8)      prawidłowe prowadzenie księgowości i ewidencji majątku Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach,

9)      kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (Urząd Skarbowy, ZUS, Główny Urząd Statystyczny, bank),

10)   ścisła współpraca z kadrą rozliczającą projekty dofinansowane z zewnętrznych źródeł,

11)   przygotowanie listy płac, naliczanie wynagrodzeń, dodatków i potrąceń,

12)   naliczanie, wypłacanie uczestnikom  świadczeń integracyjnych i innych świadczeń finansowych,

13)   sporządzenie i przesyłanie dokumentów rozliczeniowych (do ZUS, US, PUP oraz innych instytucji).

4. Dodatkowe informacje o pracy i związane z pracą:

1)      Stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze dwukondygacyjnego budynku, wyposażone w komputer i sprzęt biurowy;

2)      Stosunek pracy oparty będzie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu

3)      Wynagrodzenie – naliczone  zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i przepisów wykonawczych do tej ustawy  i Regulaminem wynagradzania Centrum Integracji Społecznej  w Woźnikach.

5. Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

1)      życiorys – CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),

2)      list motywacyjny,

3)      oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych Kandydat podpisuje pod klauzulą)

4)      oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym,

6)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przyjęty w postępowaniu rekrutacyjnym sposób zawiadomienia o kolejnych etapach rekrutacji drogą telefoniczną, a w  przypadku braku możliwości skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail),

7)      oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

8)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

9)      oświadczenie o korzystaniu z pełni  praw publicznych,

10)   kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie,

11)   kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z informacją o okresie zatrudnienia lub oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej,

12)   kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

13)   ewentualne referencje,

14)   w przypadku osoby niepełnosprawnej kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty wymienione w punktach 1 do 9 muszą być własnoręcznie podpisane przez Kandydata. Brak podpisów spowoduje odrzucenie oferty.

 

7. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na głównego księgowego Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach” w terminie do dnia 16 sierpnia 2021  r. w Centrum Integracji Społecznej  w Woźnikach osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres tymczasowy: ul. Koziegłowska 2, 42-289 Woźniki (decyduje data wpływu do Centrum).

Dokumenty złożone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów mogą być odbierane osobiście przez osoby zainteresowane w ciągu miesiąca od dnia zakończenia procedury naboru (za okazaniem dowodu tożsamości) w Centrum Integracji Społecznej  w Woźnikach. Po tym czasie zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowane telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji, dlatego też prosi się zainteresowanych o podanie numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego, celem potwierdzenia terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum Integracji Społecznej.

Oferty pracy dostępne :

 

CIS