CIS

Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach

Home Projekt: Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych w Gminie Woźniki

Tytuł projektu: Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych w Gminie Woźniki

Cel projektu: aktywizacja społeczno-zawodowa obejmująca działania adresowane do osób z terenu gminy Woźniki, w tym do osób z niepełnosprawnością, osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych. W ramach projektu realizowane będą działania na rzecz włączenia społecznego, w tym działania środowiskowe oraz usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym: grupy wsparcia, treningi umiejętności społecznych, praca socjalna oraz o charakterze zawodowym: kursy, szkolenia zawodowe lub staż

Grupa docelowa: 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Woźniki

Okres realizacji: od 1 marca 2022 roku  do 28 lutego 2023 roku

Całkowity koszt projektu: 143 625,00 zł

Kwota dofinansowania: 122 081,25 zł

Gmina Woźniki otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny): dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, dla działania 9.1. Aktywna integracja, dla poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Więcej informacji o projekcie.

CIS