CIS

Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach

Home Projekt: Droga do niezależności i aktywności poprzez CIS Woźniki

Tytuł projektu: Droga do niezależności i aktywności poprzez CIS Woźniki

Cel projektu: aktywizacja społeczno-zawodowa 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie i prowadzenie przez Gminę Woźniki Centrum Integracji Społecznej oraz poprzez program kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnoprawnych / wykluczonych społecznie. 

Działania w projekcie:

Działania projektowe realizowane będą w dwóch edycjach i obejmą: 

a) reintegrację społeczno-zawodową przynajmniej 20 kobiet i mężczyzn w pracowni gospodarczo-porządkowej oraz administracyjno-biurowej CIS w Woźnikach 

b) aktywizację społeczno- zawodową około 20 niepełnosprawnych/ wykluczonych społecznie kobiet i mężczyzn poprzez kompleksowe wsparcie psychologiczne, doradcze, szkolenia i staże zawodowe poza CIS.

Grupa docelowa: 

40 osób (24K/16M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu lublinieckiego

Okres realizacji: od 1 grudnia 2020 do 30 kwietnia 2023 roku 

Całkowity koszt projektu: 1 008 562,50 zł

Kwota dofinansowania: 857 278,12 zł

Gmina Woźniki otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny): dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.1. Aktywna integracja, dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

CIS