Projekt “Razem z nami” trwa w najlepsze. Aktualnie bierze w nim udział 7 uczestniczek z Ukrainy. Projekt skierowany jest również do tzw. osób zależnych z otoczenia uczestniczek, w tym dzieci czy starszych rodziców. Oferujemy im zajęcia pozwalające poznać polską kulturę oraz poprzez wzajemne poznanie – zintegrować obie społeczności, polską i ukraińską. Temu m.in. miał służyć wyjazd do Częstochowy w przededniu Świąt Wielkanocnych. 6 kwietnia zorganizowaliśmy wycieczkę do cerkwi prawosławnej w Częstochowie. Postanowiliśmy zrobić niespodziankę uczestnikom projektu i zaprosiliśmy ich do restauracji “Czekoladowa Nuta”, gdzie mogli skosztować naszego żurku i słodkości.

Wycieczka do Częstochowy

Наш проект продовжувався і і в рамах проекту було організовано 6 квітня екскурсію до православної церкви в Ченстохово . Для учасників проекту ми вирішили зробити сюрприз і запросили до ресторану ” Шоколадна нота ” , де вони змогли спробувати наший журек і солодощі .


Logo Funduszy europejskich

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny.