CIS

Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach

Home Regulamin i załączniki

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Droga do niezależności i aktywności poprzez CIS Woźniki”

§ 1
Informacje ogólne

 1. Projekt „Droga do niezależności i aktywności poprzez CIS Woźniki” realizowany jest przez Gminę Woźniki poprzez jednostkę budżetową pod nazwą Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach, zwaną dalej CIS lub Realizatorem.
 2. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej: IX. Włączenie Społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 3. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 4. Biuro Projektu znajduje się w Woźnikach przy ul. Koziegłowskiej 2 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-14.00).
 5. Projekt jest realizowany od 1.12.2020 r. do 30.04.2023 r. i zakłada aktywizację społeczno-zawodową 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu lublinieckiego poprzez utworzenie i prowadzenie przez Gminę Woźniki Centrum Integracji Społecznej.

§ 2
Uczestnicy/-czki projektu

 1. Grupę docelową projektu stanowi 40 mieszkańców powiatu lublinieckiego, w tym 24 kobiety i 16 mężczyzn, spełniających kryteria, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, ze szczególnym uwzględnieniem:
  • bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • uzależnionych od alkoholu,
  • uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,
  • chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
  • długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

 1. Wprowadza się preferencje przy rekrutacji następujących grup docelowych:
  • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi lub z niepełnosprawnością intelektualną;
  • kobiety powracające na rynek pracy;
  • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek wykluczenia;
  • osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
  • osoby zamieszkujące tereny rewitalizowane określone w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Woźniki do 2022 roku, to jest obszar administracyjny miasta Woźniki.

§ 3
Rekrutacja do udziału w projekcie

 1. Za rekrutację do projektu odpowiada CIS.
 2. CIS powoła komisję rekrutacyjną, składającą się z co najmniej 3 osób. Listy osób zakwalifikowanych do projektu będą sporządzone przez komisję, która czuwa nad zgodnością realizacji projektu z zapisami umieszczonymi we wniosku o dofinansowanie oraz umowy o dofinansowanie.
 3. Proces rekrutacji przebiegać będzie następująco:
  • osoba zainteresowana składa formularz rekrutacyjny, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu;
  • komisja weryfikuje poprawność oraz kompletność formularza rekrutacyjnego oraz sprawdza kwalifikowalność kandydata/ki do Projektu:
   1. kandydat/ka nie spełnia kryterium udziału w projekcie – odmowa udziału w projekcie,
   2. kandydat/ka spełnia kryterium udziału w projekcie – zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną;
  • podczas rozmowy kandydat/ka wypełnia test motywacji, prowadzi rozmowę z komisją oraz podlega ocenie przez komisję;
  • komisja po przeprowadzeniu wszystkich rozmów tworzy wstępne listy rankingowe (zakwalifikowani, rezerwa, odmowa);
  • ostatecznego zatwierdzenia list dokonuje kierownik CIS.
 4. Kryteria rekrutacji:
  • test motywacji: 0-5 pkt,
  • przebieg rozmowy: 0-5 pkt,
  • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi: 5 pkt
  • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego: 5 pkt,
  • kobiety powracające na rynek pracy: 5 pkt
  • osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa: 2 pkt.
 5. Maksymalna liczba punktów do osiągnięcia podczas rekrutacji wynosi 32. Minimalny próg punktowy uprawniający do uczestnictwa w projekcie wynosi 14 pkt.
 6. Rekrutacja prowadzona jest osobno dla dwóch edycji projektu.
 7. Dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej bądź zakwalifikowanie w trakcie realizacji projektu osoby z listy rezerwowej (np. w przypadku przerwania/wczesnego zakończenia udziału w projekcie przez uczestniczkę/uczestnika projektu).
 8. Dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji ciągłej pomiędzy dwiema edycjami projektu oraz kwalifikowania do projektu dodatkowych osób, w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie uczestniczek/-ów projektu lub kandydatek/-ów z listy rezerwowej.
 9. Warunkiem zakwalifikowania uczestników/czek projektu, o których mowa w pkt. 7 jest spełnienie przez nich kryteriów udziału w projekcie oraz aktualne możliwości organizacyjne i finansowe CIS. Ostatecznego zatwierdzenia kandydatury na podstawie karty oceny kandydata dokonuje kierownik CIS.
 10. Za datę rozpoczęcia udziału w projekcie uznaje się datę podpisania przez uczestnika Oświadczenia oraz zawarcie Umowy uczestnictwa w projekcie, których wzory stanowią odpowiednio Załącznik nr 2 oraz nr 3 do Regulaminu.
 11. Przewiduje się 12-miesięczny okres uczestnictwa w projekcie z zastrzeżeniem jego skrócenia lub przedłużenia maksymalnie o 12 miesięcy, jednak nie później niż do dnia 30 kwietnia 2023 roku.

§ 4
Działania na rzecz aktywnej integracji

 1. Uczestnicy/-czki realizują w ramach projektu usługi aktywnej integracji tj. usługi, których celem jest:
  • odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna),
  • odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa),
  • zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.
 2. Do usług aktywnej integracji należą usługi o charakterze:
  • społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej;
  • zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia.
 3. Uczestnicy/-czki korzystają z usług aktywnej integracji na podstawie indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 4. Wsparcie dla każdego z uczestników/-czek jest udzielane na podstawie indywidualnego planu działania, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

§ 5
Prawa i obowiązki Uczestnika/-czki

 1. Uczestnik/-czka projektu, zgłaszając chęć uczestnictwa w projekcie zobowiązuje się do:
  • korzystania z form wsparcia wynikających z indywidualnego planu działania, które mogą obejmować: zajęcia zawodowe i integracji społecznej w ramach CIS, wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, wsparcie pracownika socjalnego, szkolenia zawodowe wraz ze stypendiami szkoleniowymi,
  • punktualnego i regularnego uczestnictwa w formach wsparcia określonych w indywidualnym planie działania,
  • potwierdzania uczestnictwa na liście obecności,
  • wypełniania ankiet ewaluacyjnych,
  • przystąpienia do egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych w przypadku, gdy są one przewidziane programem szkolenia,
  • bieżącego informowania CIS o wszystkich zdarzeniach, mogących zakłócić dalszy udział
   w projekcie,
  • poinformowania o każdej zmianie sytuacji zawodowej, losowej i innej, która może mieć wpływ na dalszy udział w projekcie,
  • wypełniania innych zaleceń CIS w zakresie realizacji projektu,
  • przekazania CIS danych niezbędnych do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych, w tym m.in. przed Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
  • na badanie jego sytuacji zawodowej w terminie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie, w tym zobowiązuje się udostępnić dokumenty potwierdzające podjęcie zatrudnienia lub jego trwanie.
 2. Uczestnik/-czka projektu ma prawo do:
  • udziału w zaplanowanych formach wsparcia,
  • zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, w których uczestniczy,
  • otrzymania materiałów dydaktycznych, jeśli zostały one przewidziane dla danej formy wsparcia,
  • otrzymania certyfikatów, zaświadczeń lub potwierdzeń o uczestnictwie w formach wsparcia
   po spełnieniu warunku ich wydania,
  • poczęstunku w trakcie zajęć CIS.

§ 6
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

 1. W przypadku rezygnacji z formy wsparcia lub projektu w trakcie jego trwania Uczestnik/-czka obowiązany/na jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji.
 2. Uczestnik/-czka zostaje skreślony/na z listy Uczestników/-czek w przypadku:
  • uporczywego niekorzystania ze wsparcia i nieuzyskania od zespołu projektowego zgody na kontynuację uczestnictwa w projekcie;
  • złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa;
  • niewypełniania postanowień zawartych w indywidualnym planie działań;
  • naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Każdy przypadek skreślenia rozpatrywany jest indywidualnie.
 4. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników i uczestniczek podejmuje kierownik CIS.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 kwietnia 2022 roku i obowiązuje przez okres realizacji projektu.
 2. Realizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w czasie trwania projektu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów.
 3. W przypadku dokonania zmiany regulaminu, Realizator zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym Uczestników/-czek projektu.

 

Pliki do pobrania:
 
 
CIS