Rekrutacja do CIS

Home Działalność CIS

Trwa rekrutacja kandydatek i kandydatów do uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach.

Instytucja powstała w ramach projektu „Droga do niezależności i aktywności poprzez CIS Woźniki”, dofinansowanego z Unii Europejskiej. Projekt jest realizowany od 1.12.2020 r. do 30.04.2023 r. i zakłada aktywizację społeczno-zawodową 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu lublinieckiego poprzez utworzenie i prowadzenie przez Gminę Woźniki Centrum Integracji Społecznej.

Projekt adresowany jest do: osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, uzależnionych od alkoholu, uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, a także bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Preferowani będą następujący kandydaci / kandydatki:

  • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi lub z niepełnosprawnością intelektualną;
  • kobiety powracające na rynek pracy;
  • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek wykluczenia;
  • osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
  • osoby zamieszkujące tereny rewitalizowane .

Do CIS nie mogą przystąpić osoby, które pobierają jedno ze świadczeń: zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, emerytura, renta strukturalna, renta z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Osoba zainteresowana uczestnictwem w CIS powinna wypełnić FORMULARZ REKRUTACYJNY i złożyć go lub wysłać na jeden z poniższych adresów:

  • Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach, ul. Koziegłowska 2, 42-289 Woźniki, tel. 34 366 99 29, 662 663 642, e-mail: cis@wozniki.pl
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woźnikach, ul. Rynek 6, 42-289 Woźniki
  • Urząd Miejski w Woźnikach, ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki

Więcej szczegółów na temat zasad rekrutacji i uczestnictwa w CIS znaleźć można w załączonym Regulaminie. Informacje można uzyskać także w biurze Centrum Integracji Społecznej, przy ul. Koziegłowskiej 2 w Woźnikach,  pod numerem tel. 34 366 99 29, 662 663 642 lub wysyłając e-mail: cis@wozniki.pl

 
CIS