Podgląd ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności

Zapraszamy do składania ofert na “Remont wraz z adaptacją na potrzeby centrum integracji społecznej pomieszczenia usługowego przy ul. Koziegłowskiej 2 w Woźnikach w formule zaprojektuj i wybuduj z prawem opcji“, realizowany w ramach Projektu „Droga do niezależności i aktywności poprzez CIS Woźniki” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja robót budowlanych polegających na remoncie wraz z adaptacją na potrzeby centrum integracji społecznej pomieszczenia usługowego przy ul. Koziegłowskiej 2 w Woźnikach.

Przedmiot zamówienia wykonawca zrealizuje w formule “zaprojektuj i wybuduj”.

Ogólny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji na realizację robót budowlanych związanych z remontem wraz z adaptacją na potrzeby centrum integracji społecznej pomieszczenia usługowego przy ul. Koziegłowskiej 2 w Woźnikach, uzyskanie pozwolenia na budowę lub/i zgłoszenia robót budowlanych – jeżeli będą wymagane, uzyskanie pozwolenia konserwatora zabytków – jeżeli będzie wymagane

Faza projektowa obejmuje:
Przeprowadzenie wizji w terenie na każdym etapie projektowania.
Zapewnienie nadzoru autorskiego dla opracowanej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych,
Uzyskanie własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia – danych inwentaryzacyjnych, materiałów, opinii i uzgodnień z jednostkami zewnętrznymi,
Sporządzenie dokumentacji projektowej w wersji papierowej w 3 egzemplarzach. Kosztorysy należy sporządzić w wersji papierowej w 1 egzemplarzu. Całą dokumentację należy dodatkowo dostarczyć w wersji elektronicznej w formacie PDF na nośniku CD w 1 egzemplarzu.

Faza robót budowlanych polegających na:
wyburzeniu ścian w zależności od wariantu,
wymianie okien i drzwi,
wymianie instalacji elektrycznej,
wymianie instalacji wod.-kan.
wymianie instalacji co,
skuciu posadzek i tynków,
wyrównanie różnicy poziomów,
wykonaniu sufitów podwieszanych,
odkryciu sklepień z ewentualnym czyszczeniem cegły,
tynkowaniu i malowaniu,
układaniu płytek na ścianach w pomieszczeniach „mokrych”,
wykonaniu posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych,
montażu urządzeń łazienkowych (biały montaż);
wyburzeniu schodów zewnętrznych,
budowie pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych.

Prawem opcji objętych jest:
a) zakup armatury łazienkowej i biały montaż,
b) rozebranie istniejących schodów zewnętrznych oraz usunięcie gruzu.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji w terminie do podpisania umowy. W przypadku rezygnacji z prawa opcji przedmiot umowy nie będzie obejmował powyższego zakresu (Zamawiający zrealizuje go własnymi środkami).

Opis zamówienia został zawarty w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego

CPV:
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
45000000-7 -Roboty budowlane
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO DO POBRANIA

Termin realizacji zamówienia: do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do 9 sierpnia czerwca 2021 r. do godz. 15:00 w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem) na Formularzu Oferty (zał. nr 5):

Pobierz:
Formularz oferty do edycji
Formularz oferty do wydruku

Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach
Ul. Koziegłowska 2
42-289 Woźniki

Do oferty należy dołączyć:

Kontakt w sprawie zapytania ofertowego: Agata Kamińska, tel. 34 366 99 29, e-mail: cis@wozniki.pl

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Zapytanie ofertowe
Program funkcjonalno-użytkowy