CIS

Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach

Home Remont wraz z adaptacją na potrzeby centrum integracji społecznej pomieszczenia usługowego przy ul. Koziegłowskiej 2 w Woźnikach w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zapytanie ofertowe

Podgląd ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności

Zapytanie ofertowe (wartość zamówienia poniżej 130 000 zł), nr CIS.26.8.2021 w trybie zasady konkurencyjności zgodnie z podrozdziałem 6.5 pkt 2 lit b. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Remont wraz z adaptacją na potrzeby centrum integracji społecznej pomieszczenia usługowego przy ul. Koziegłowskiej 2 w Woźnikach w formule zaprojektuj i wybuduj.

 Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja robót budowlanych polegających na remoncie wraz z adaptacją na potrzeby centrum integracji społecznej pomieszczenia usługowego przy ul. Koziegłowskiej 2 w Woźnikach. Przedmiot zamówienia wykonawca zrealizuje w formule “zaprojektuj i wybuduj”.
 2. Opis zamówienia został zawarty w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
 3. Ogólny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  • Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji na realizację robót budowlanych związanych z remontem wraz z adaptacją na potrzeby centrum integracji społecznej pomieszczenia usługowego przy ul. Koziegłowskiej 2 w Woźnikach, uzyskanie pozwolenia na budowę lub/i zgłoszenia robót budowlanych – jeżeli będą wymagane, uzyskanie pozwolenia konserwatora zabytków – jeżeli będzie wymagane
  • Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z:
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. – rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. 2000 nr 63, poz. 735, z późn. zm)
 • Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece na zabytkami
 • Przepisami techniczno –budowlanymi;
 • Obowiązującymi normami;
 • Zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlaną
 • Przeprowadzenie wizji w terenie na każdym etapie projektowania.
 • Zapewnienie nadzoru autorskiego dla opracowanej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych,
 • Uzyskanie własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia – danych inwentaryzacyjnych, materiałów, opinii i uzgodnień z jednostkami zewnętrznymi.
 • Sporządzenie dokumentacji projektowej w wersji papierowej w 3 egzemplarzach. Kosztorysy należy sporządzić w wersji papierowej w 1 Całą dokumentację należy dodatkowo dostarczyć w wersji elektronicznej w formacie PDF na nośniku CD w 1 egzemplarzu.
 • Wykonanie robót budowlanych polegających na:
 • wyburzeniu ścian w zależności od wariantu,
 • wyburzeniu schodów zewnętrznych,
 • wymianie okien i drzwi,
 • wymianie instalacji elektrycznej,
 • wymianie instalacji -kan.,
 • wymianie instalacji co,
 • skuciu posadzek i tynków,
 • wyrównanie różnicy poziomów,
 • wykonaniu sufitów podwieszanych,
 • odkryciu sklepień z ewentualnym czyszczeniem cegły,
 • tynkowaniu i malowaniu,
 • układaniu płytek na ścianach w pomieszczeniach „mokrych”,
 • wykonaniu posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych,
 • budowie pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych,

Termin realizacji zamówienia: do 15 listopada 2021 roku

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do 17 czerwca 2021 r. do godz. 12:00
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem) na Formularzu Oferty (zał. nr 5)

Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach Ul. Koziegłowska 2, 42-289 Woźniki

CIS