Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach prowadzi rekrutację kandydatek i kandydatów na uczestników CIS. Pierwszy etap naboru potrwa do 25 marca br.

Instytucja powstała w ramach projektu „Droga do niezależności i aktywności poprzez CIS Woźniki”, dofinansowanego z Unii Europejskiej. Projekt zakłada aktywizację poprzez pracę tych mieszkańców Gminy Woźniki i osoby z terenu powiatu lublinieckiego, które z powodu np. długotrwałego bezrobocia, niepełnosprawności  czy uzależnienia, zagrożone są wykluczeniem społecznym lub  ubóstwem.

Poszukujemy w szczególności następujących kandydatek/ kandydatów:

  • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi lub z niepełnosprawnością intelektualną;
  • kobiety powracające na rynek pracy;
  • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek wykluczenia;
  • klienci Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
  • osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Do CIS nie mogą przystąpić osoby, które pobierają jedno ze świadczeń: zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, emerytura, renta strukturalna, renta z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Uczestnictwo w CIS zakłada reintegrację zawodową i społeczną. W ramach  aktywizacji zawodowej zajęcia odbywać się będą średnio przez 4 dni w tygodniu po 6 godzin w jednej z dwu pracowni: gospodarczo-porządkowej lub administracyjno-biurowej. Uczestnicy pracują pod nadzorem instruktorów zawodu w grupach max. 10-osobowych w celu nabycia umiejętności zawodowych. Możliwe jest także – w zależności od potrzeb i predyspozycji klientów CIS – rozszerzanie działalności o nowe pracownie lub kierowanie uczestników na zajęcia do tzw. pracowni zewnętrznych np. w jednostkach organizacyjnych gminy. Uczestnikom przysługuje  ubranie robocze, przeszkolenie w zakresie BHP, w razie potrzeby zwrot kosztów dojazdu środkami transportu publicznego, a także jeden posiłek regenracyjny dziennie w trakcie zajęć. Można także uzyskać premię motywacyjną oraz premię szkoleniową. Dodatkowo, w ramach reintegracji społecznej, CIS oferuje swoim uczestnikom pakiet usług  obejmujących: warsztaty psychologiczno-motywacyjne, edukację ogólną, doradztwo zawodowe, grupy wsparcia, poradnictwo i zajęcia integrujące – wykonywanych przez wykwalifikowaną kadrę.

Uczestnictwo w CIS trwa średnio 12 miesięcy. W tym czasie każdy czynny uczestnik otrzymuje co miesiąc świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych wraz z opłaceniem składek zdrowotnych i społecznych. W pierwszym miesiącu próbnym świadczenie wynosi połowę tej kwoty.

Osoba zainteresowana uczestnictwem w CIS powinna wypełnić formularz rekrutacyjny (do pobrania na dole strony) i do 25 marca 2021 roku złożyć go lub wysłać na jeden z poniższych adresów:

  • Centrum Intergracji Społecznej w Woźnikach, ul. Koziegłowska 2, 42-289 Woźniki, e-mail: cis@wozniki.pl, tel. 34 366 99 29
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woźnikach, ul. Rynek 6, 42-289 Woźniki, tel. 34 361 01 81
  • Urząd Miejski w Woźnikach, ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki, tel. 34 366 99 15

Osoby spełniające kryteria uczestnictwa, zostaną zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną