Razem z nami

W dniu 10 lipca uczestnicy projektu “Razem z nami – wsparcie Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej” mieli okazję spotkać się z jednym z uczestników “Marki Lokalnej”, reprezentującym Stowarzyszenie Kowali im. Walentego Roździeńskiego. Spotkanie odbyło się w zorganizowanym i prowadzonym przez niego skansenie na terenie miejscowości Woźniki.

Z wizytą u kowala

10 липня учасниці проекту, мали змогу в рамах занять з польської пізнати одного з учасників”Марки локальної”, який представляє товариство ковалів імені Валентин Рождзенського.


Logo Funduszy europejskich

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny.