Trwa rekrutacja kandydatek i kandydatów do uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach.

Instytucja powstała w ramach projektu „Droga do niezależności i aktywności poprzez CIS Woźniki”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej: IX. Włączenie Społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt jest realizowany od 1.12.2020 r. do 30.04.2023 r. i zakłada aktywizację społeczno-zawodową 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu lublinieckiego poprzez utworzenie i prowadzenie przez Gminę Woźniki Centrum Integracji Społecznej.

Biuro CIS znajduje się w Woźnikach przy ul. Koziegłowskiej 2  (czynne od poniedziału do piątku; biuro 8:00 – 14:00, pracownia 7:30 – 13:30)

Projekt adresowany jest do: osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (za wyjątkiem osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy), długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, uzależnionych od alkoholu, uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, a także bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Preferowani będą następujący kandydaci / kandydatki:

  • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi lub z niepełnosprawnością intelektualną;
  • kobiety powracające na rynek pracy;
  • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek wykluczenia;
  • osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
  • osoby zamieszkujące tereny rewitalizowane określone w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Woźniki do 2022 roku, to jest obszar administracyjny miasta Woźniki.

Uwaga! Do CIS nie mogą przystąpić osoby, które pobierają jedno ze świadczeń: zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, emerytura, renta strukturalna, renta z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. 

Osoba zainteresowana uczestnictwem w CIS powinna wypełnić formularz rekrutacyjny (do pobrania na dole strony) i złożyć go lub wysłać na jeden z poniższych adresów:

  • Centrum Intergracji Społecznej w Woźnikach, ul. Koziegłowska 2, 42-289 Woźniki
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woźnikach, ul. Rynek 6, 42-289 Woźniki
  • Urząd Miejski w Woźnikach, ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki
 

Jeśli dana osoba spełnia kryteria uczestnictwa, zostanie zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną, która rozstrzygnie o kwalifikacji do projektu. Przewiduje się 12-miesięczny okres uczestnictwa w projekcie z zastrzeżeniem jego skrócenia lub przedłużenia maksymalnie o 12 miesięcy.

Do usług aktywnej integracji należą usługi o charakterze społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, oraz zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia.

Wsparcie dla każdego z uczestników/-czek jest udzielane na podstawie indywidualnego planu działania, zaś Uczestnicy/-czki korzystają z usług aktywnej integracji po podpisaniu indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego.

Więcej szczegółów na temat zasad rekrutacji i uczestnictwa w CIS znaleźć można w załączonym Regulaminie. Informacje można uzyskać także w biurze Centrum Integracji Społecznej, przy ul. Koziegłowskiej 2 w Woźnikach,  pod numerem tel. 34 366 99 29, 662 663 642 lub wysyłając e-mail: cis@wozniki.pl

CIS