Zapytanie ofertowe (wartość zamówienia poniżej 130 000 zł), nr CIS.26.3.2021/2 w trybie rozeznania rynku zgodnie z podrozdziałem 6.5 pkt 1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
Obsługa gastronomiczna (catering) dla Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach (jednostka budżetowa Gminy Woźniki) w ramach projektu „Droga do aktywności i niezależności poprzez CIS Woźniki” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 9.1.5 RPO-WSL 2014-20.

I. Opis przedmiotu zamówienia
1.       Obsługa gastronomiczna/cateringowa dla uczestników reintegracji zawodowej prowadzonej przez Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach, zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym. Zamawiający nie precyzuje wymagań dot. kaloryczności, składu posiłku itp., oraz tego, czy to posiłek ciepły czy zimny. Mogą być one zróżnicowane w poszczególne dni. Posiłek ma pełnić funkcje regeneracyjne, ale nie jest to posiłek regeneracyjny w rozumieniu przepisów BHP.
2.       Obsługa dotyczy ok. 25 osób dziennie (liczba posiłków jest uzależniona od osób obecnych danego dnia, o której będziemy informować każdego dnia w godz. porannych).
3.       Dowóz 60-70 % posiłków do Woźnik (Urząd Miejski w Woźnikach lub Centrum Integracji Społecznej), pozostałe na terenie Gminy Woźniki w miejscach użyteczności publicznej (szkoły, biblioteki itp.).
4.       Realizacja: od poniedziałku do piątku
5.       Planowany termin: 5.01 – 30.04.2022 roku

CPV:
55321000-6 Usługi przygotowania posiłków
55521100-9 Usługi rozwożenia posiłków
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

II Termin realizacji zamówienia: 5.01 – 30.04.2022 roku

III Warunki udziału w zapytaniu ofertowym
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, spełniający warunki:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie);
2)  uprawnienie do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie);
3)  sytuacja  ekonomiczna  lub  finansowa (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie);
4) zdolność techniczna lub zawodowa (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)
5) wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – ocena spełnienia przez Wykonawcę warunku na podstawie oświadczenia – wypełniony Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania (Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert)

2. Wykaz Oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) Formularz ofertowy
Prosimy o przedstawienie oferty:
a)      dla 1 uczestnika dziennie = 1 posiłek
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

IV Kryteria oceny ofert

NrNazwa kryteriumWaga
1Cena100 %

Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg wzoru:
Cena:
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
– Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
– Cof –  cena podana w ofercie

  1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.
  2. Oferty oceniane będą punktowo, maksymalna punktacja jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
  3. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

V Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do 4 stycznia 2022 r., godz. 10:00
Ofertę należy:
a) złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem) na Formularzu Oferty zał. nr  1
Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach
Ul. Koziegłowska 2, 42-289 Woźniki
b) załączyć do oferty:
– Oświadczenie w sprawie braku powiązań osobowych i kapitałowych zgodnie z załącznikiem nr 2
c) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzyć napisem: „Obsługa gastronomiczna (catering) dla Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach” Znak sprawy: CIS.26.3.2021/2

VI Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów umieszczając wyniki na stronie www.cis.wozniki.pl

VII Kontakt w sprawie
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
Aneta Klyta – tel. (034) 36 69 929 e-mail cis@wozniki.pl