Zapytanie ofertowe (wartość zamówienia poniżej 130 000 zł), nr CIS.26.15.2021 w trybie rozeznania rynku zgodnie z podrozdziałem 6.5 pkt 1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020


Dostawa wyposażenia do pracowni gospodarczo-porządkowej dla Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach (jednostka budżetowa Gminy Woźniki) w ramach projektu „Droga do aktywności i niezależności poprzez CIS Woźniki” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 9.1.5 RPO-WSL 2014-20.

I. Opis przedmiotu zamówienia
1.       Dostawa 1 kompletu wyposażenia (narzędzi i elektronarzędzi) do pracowni gospodarczo-porządkowej dla Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach zgodnie z listą:

 • Wkrętarka udarowa akumulatorowa
 • Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa
 • Mieszalnik do zapraw kolorowych
 • Zamiatarka mechaniczna ręczna z regulowanymi szczotkami bocznymi i składanym uchwytem ułatwiającym przenoszenie (szerokość ok. 50 cm)
 • Odkurzacz przemysłowy z klasą odpylania L, z opcją zbierania mokrych odpadów i wody
 • Akumulatorowa szlifierka kątowa z walizką systemową z funkcją antyrestart
 • Młotowiertarka akumulatorowa
 • Podest roboczy, drabina, rusztowanie (wys. 3 m)
 • Elektryczne nożyce do żywopłotu
 • Ręczne nożyce do żywopłototu
 • Kosa spalinowa z silnikiem czterosuwowym

2. Wszystkie wskazane w pkt. 1 elementy Zamówienia winny być nowe. Narzędzia powinny być profesjonalne, w miarę możliwości w zestawie z walizkami do przechowywania. Wymagane jest, aby narzędzia akumulatorowe były w zestawie z akumulatorami. Zamawiane narzędzia będą wykorzystywane w ramach profesjonalnego użytku..
3. Cena winna obejmować ewentualną dostawę do Woźnik (42-289), ul. Rynek 11
4. Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy.

CPV:
42652000-1, 44511000-5, 44510000-8, 43830000-0

II Termin realizacji zamówienia: do 31 października 2021

III Warunki udziału w zapytaniu ofertowym
1. Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – ocena spełnienia przez Wykonawcę warunku na podstawie oświadczenia – wypełniony Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania (Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert)
2. Wykaz Oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) Oferta winna zostać sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

IV Kryteria oceny ofert

NrNazwa kryteriumWaga
1Cena100 %

Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg wzoru:
Cena:
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
– Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
– Cof –  cena podana w ofercie

 1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.
 2. Cenę Oferty należy podać w złotych polskich (zł/PLN).
 3. Oferty oceniane będą punktowo, maksymalna punktacja jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
 4. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

V Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do 26 października 2021 r., godz. 10:00
Ofertę należy:
a) złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem) na Formularzu Oferty zał. nr  1
Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach
Ul. Koziegłowska 2, 42-289 Woźniki
b) załączyć do oferty:
– Oświadczenie w sprawie braku powiązań osobowych i kapitałowych zgodnie z załącznikiem nr 2
c) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzyć napisem: „Dostawa wyposażenia do pracowni gospodarczo-porządkowej CIS” Znak sprawy: CIS.26.15.2021

VI Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów umieszczając wyniki na stronie www.cis.wozniki.pl. Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający złoży zamówienie na dostawę wyposażenia.

VII Kontakt w sprawie
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
Aneta Klyta – tel. (034) 36 69 929 e-mail cis@wozniki.pl