Zapytanie ofertowe (wartość zamówienia poniżej 130 000 zł), nr CIS.26.3.2024 w trybie zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Obsługa gastronomiczna (catering) dla uczestniczek i uczestników Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach (jednostka budżetowa Gminy Woźniki).

I Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Obsługa gastronomiczna/cateringowa dla uczestników reintegracji społeczno-zawodowej prowadzonej przez Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach, zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym. Zamawiający nie precyzuje wymagań dot. kaloryczności, składu posiłku itp., oraz tego, czy to posiłek ciepły czy zimny. Mogą być one zróżnicowane w poszczególne dni. Posiłek ma pełnić funkcje regeneracyjne, ale nie jest to posiłek regeneracyjny w rozumieniu przepisów BHP.
 2. Obsługa dotyczy ok. 15-20 osób dziennie (liczba posiłków jest uzależniona od osób obecnych danego dnia, o której będziemy informować każdego dnia w godz. porannych).
 3. Dowóz 80-90 % posiłków do Woźnik (Urząd Miejski w Woźnikach lub Centrum Integracji Społecznej), pozostałe na terenie Gminy Woźniki w miejscach użyteczności publicznej (szkoły, biblioteki itp.).
 4. Realizacja: od poniedziałku do piątku

CPV:
55321000-6 Usługi przygotowania posiłków
55521100-9 Usługi rozwożenia posiłków
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

II Termin realizacji zamówienia: 9.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

III Warunki udziału w zapytaniu ofertowym

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, spełniający warunki:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie);
2)  uprawnienie do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie);
3)  sytuacja  ekonomiczna  lub  finansowa (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie);
4) zdolność techniczna lub zawodowa (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)
5) wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – ocena spełnienia przez Wykonawcę warunku na podstawie oświadczenia – wypełniony Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania (Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert)

2. Wykaz Oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) Formularz ofertowy
Prosimy o przedstawienie oferty:
a) dla 1 uczestnika dziennie = 1 posiłek
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

IV Kryteria oceny ofert

NrNazwa kryteriumWaga
1Cena100%

Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg wzoru:
Cena:
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
– Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
– Cof –  cena podana w ofercie

 1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.
 2. Oferty oceniane będą punktowo, maksymalna punktacja jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
 3. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

V Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do 8 stycznia 2024 r., godz. 14:00
Ofertę należy:
a) złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem) na Formularzu Oferty zał. nr  1
Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach
Ul. Koziegłowska 242-289 Woźniki
b) załączyć do oferty:
– Oświadczenie w sprawie braku powiązań osobowych i kapitałowych zgodnie z załącznikiem nr 2
c) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzyć napisem: „Posiłki CIS” Znak sprawy: CIS.26.3.2024

VI Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów umieszczając wyniki na stronie www.cis.wozniki.pl oraz na stronie BK2021

VII Kontakt w sprawie
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
Agata Kamińska – tel. (034) 36 69 929 e-mail cis@wozniki.pl  

 

9. Zasady przetwarzania danych osobowych  kandydatów/uczestników zapytania ofertowego:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników zapytania ofertowego jest Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach z siedzibą w Woźnikach (42-289) przy ul. Koziegłowskiej 2,  
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, email: cis@wozniki.pl.
 3. Dane osobowych uczestników zapytania ofertowego są przetwarzane w związku z udziałem
  w procedurze zapytania ofertowego – Usługa doradcy zawodowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Odbiorcami  danych osobowych uczestników zapytania ofertowego będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Dane osobowe uczestników zapytania ofertowego będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres wynikający z przepisów prawa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w pozostałych przypadkach do ustania celu przetwarzania danych.
 6. Uczestnikom zapytania ofertowego przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych ich dotyczących, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. 
 7. Dodatkowo, przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego,  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest konieczne do udziału w zapytaniu ofertowy.
 9. Dane osobowe uczestników zapytania ofertowego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.