W związku z kontynuacją obsługi Punktu Konsultacyjnego do Spraw Uzależnień oraz przemocy w Rodzinie przez Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią zapytania ofertowego oraz o przesłanie oferty w terminie do dnia 5 stycznia 2024 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Psycholog w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Świadczenie usług psychologa w zakresie pomocy i wsparcia psychologicznego rodzinom w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie w Gminie Woźniki

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychologa w zakresie pomocy i wsparcia psychologicznego rodzinom w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie w Gminie Woźniki.

1) Do zakresu zadań psychologa w Punkcie Konsultacyjnym należy między innymi:

 • Pomoc psychologiczna, wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez:
  • wstępną diagnozę w zakresie ogólnego rozwoju dzieci i młodzieży, problemów oraz zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży
  • prowadzenie konsultacji  z zakresu psychologii dziecięcej
 • Pomoc w aspekcie prawidłowego funkcjonowania rodziny poprzez: 
  • wspomaganie rozwoju, współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie wychowania i rozwoju dziecka
  • podwyższenie umiejętności wychowawczych rodziców
 • Współpraca ze specjalistami i instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów osób uzależnionych i współuzależnionych, w tym:
  • ukierunkowanie dalszej pracy rodziny/osoby z asystentem rodziny i/lub pracownikiem socjalnym oraz innych działań wspomagających funkcjonowanie rodziny.

2) Szczegółowy zakres tematyczny usługi:

 • prowadzenie spotkań konsultacyjnych podczas dyżurów w każdy poniedziałek w godzinach od 13:00 do 18:00 – w miejscach wskazanych przez zamawiającego;
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów i godzin wymienionych w pkt. 2 lit.a
 • Szacunkowa liczba godzin do realizacji: 17-20 godzin w miesiącu.
 • Zadanie realizowane jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Woźniki na rok 2024

2. Miejsce przeprowadzenie usługi:

1) Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Woźnikach, ul. Dworcowa 21, 42-289 Woźniki lub inne miejsce wyznaczone przez kierownika na terenie Gminy Woźniki.

2) Zamawiający zastrzega sobie zmiany miejsca świadczenia usługi.

3. Termin realizacji usługi:

Termin realizacji usługi ustala się na okres od 08.01.2024 r. do 30.12.2024 r.

4. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają konieczną wiedzę i wykształcenie zawodowe umożliwiające wykonanie przedmiotu umowy oraz być osobą niekaraną oraz powinien spełniać wymogi przewidziane ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, (przy czym Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia i należy spełnić powyższe wymagania łącznie):

 • wykształcenie: wyższe psychologiczne 
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe, w tym w zakresie pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym, DDA oraz ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie;
 • posiadanie umiejętności w zakresie udzielania pomocy psychologicznej (nawiązywanie kontaktów, przeprowadzanie interwencji kryzysowej, udzielania wsparcia, motywowanie, poradnictwo);
 • posiadanie wiedzy na temat szkodliwego picia, uzależnienia, współuzależnienia, sytuacji dzieci w rodzinie alkoholowej, zjawisk przemocy w rodzinie, problemów pijących nastolatków.

2.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Formularz oferty – stawka za 1 godzinę brutto – załącznik nr 1 
 • Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych – załącznik nr 2
 • Kserokopie/skany świadectw, dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie, kursy, szkolenia oraz przebieg kariery zawodowej, 

Dokumenty wymienione w punktach 1 i 2 muszą być własnoręcznie podpisane przez Oferenta. Brak podpisów spowoduje odrzucenie ofert.

5. Kryteria oceny ofert:

Kryterium oceny ofert jest cena brutto za 1 godzinę zegarową dyżuru. 

6. Forma realizacji usługi:

Umowa zlecenie, umowa o świadczenie usług lub umowa o pracę (w przypadku umowy o pracę stawka ofertowa stanowi kwotę brutto wraz z kosztami pracodawcy)

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin nadsyłania zgłoszeń: 5 stycznia 2024 r., godz. 14:00. Dokumenty złożone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Psycholog Punkt Konsultacyjny” w Centrum Integracji Społecznej  w Woźnikach osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Koziegłowska 2, 42-289 Woźniki (decyduje data wpływu do Centrum). Dopuszcza się przesłanie dokumentów na adres e-mailowy: cis@wozniki.pl (w takim przypadku należy załączyć skany podpisanych ręcznie dokumentów). Numer telefonu kontaktowego: 343669929 lub 662663642

8. Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub odstąpienia od zawarcia umowy z wykonawcą w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub wystąpiły okoliczności formalno-prawne uniemożliwiające zawarcie umowy. 

9. Zasady przetwarzania danych osobowych  kandydatów/uczestników zapytania ofertowego:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników zapytania ofertowego jest Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach z siedzibą w Woźnikach (42-289) przy ul. Koziegłowskiej 2,  
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, email: cis@wozniki.pl.
 3. Dane osobowych uczestników zapytania ofertowego są przetwarzane w związku z udziałem
  w procedurze zapytania ofertowego – Usługa doradcy zawodowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Odbiorcami  danych osobowych uczestników zapytania ofertowego będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Dane osobowe uczestników zapytania ofertowego będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres wynikający z przepisów prawa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w pozostałych przypadkach do ustania celu przetwarzania danych.
 6. Uczestnikom zapytania ofertowego przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych ich dotyczących, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. 
 7. Dodatkowo, przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego,  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest konieczne do udziału w zapytaniu ofertowy.
 9. Dane osobowe uczestników zapytania ofertowego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.