W związku z kontynuacją obsługi Punktu Konsultacyjnego do Spraw Uzależnień oraz przemocy w Rodzinie przez Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią zapytania ofertowego oraz o przesłanie oferty w terminie do dnia 4 stycznia 2024 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE – TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

wykonanie czynności terapeuty uzależnień polegających na prowadzeniu konsultacji  oraz terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych używek, terapii z ofiarami   i sprawcami przemocy oraz sesje rodzinne a także prowadzenie grupy wsparcia w ramach Punktu Konsultacyjnego do Spraw Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie w Woźnikach oraz Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności terapeuty uzależnień polegających na prowadzeniu konsultacji  oraz terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych używek, terapii z ofiarami   i sprawcami przemocy oraz sesje rodzinne a także prowadzenie grupy wsparcia w ramach Punktu Konsultacyjnego do Spraw Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie w Woźnikach oraz Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach

1) Do zakresu zadań terapeuty uzależnień należy między innymi:

 • wykonywanie czynności  terapeuty uzależnień w ramach Punktu Konsultacyjnego,
 • współpraca ze specjalistami i instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów osób uzależnionych i współuzależnionych, w szczególności w zakresie specjalistycznego poradnictwa i realizacji procedury „Niebieskiej Karty”,
 • prowadzenie zajęć w ramach reintegracji społecznej w Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach

2) Szczegółowy zakres tematyczny usługi:

 • prowadzenie spotkań konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, podczas dyżurów w każdy piątek w godzinach od 13:00 do 18:00 oraz w każdą sobotę w godzinach 15:00 do 18:00 – w miejscach wskazanych przez zamawiającego;
 • diagnozowanie u osób kierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zgłaszających się we własnym zakresie, uzależnienia od alkoholu,
 • motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia,
 • współpraca ze specjalistami, w szczególności w zakresie niesienia pomocy rodzinom, w których występuje problem przemocy domowej,
 • współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Woźnikach, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołem Interdyscyplinarnym w Gminie Woźniki w zakresie rozwiązywania problemów osób uzależnionych i współuzależnionych, w szczególności w zakresie specjalistycznego poradnictwa i realizacji procedury „Niebieskiej Karty”
 • prowadzenie spotkań indywidualnych i grupowych w ramach zajęć reintegracji społecznej w Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach min. 1 raz w miesiącu – w miejscu i terminach uzgodnionych z zamawiającym

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów i godzin wymienionych w pkt. 2 lit.a

4) Szacunkowa liczba godzin do realizacji: 30-40 godzin w miesiącu.

5) Zadanie realizowane jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Woźniki na rok 2024.

2. Miejsce przeprowadzenie usługi:

1) Terapeuta uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym: Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Woźnikach, ul. Dworcowa 21, 42-289 Woźniki lub inne miejsce wyznaczone przez kierownika na terenie Gminy Woźniki.

2) Zajęcia z uczestnikami/uczestniczkami CIS: Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach, ul. Koziegłowska 2, 42-289 Woźniki lub inne miejsce wyznaczone przez kierownika na terenie Gminy Woźniki.

3. Termin realizacji usługi:

Termin realizacji usługi ustala się na okres od 05.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

4. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają konieczną wiedzę i wykształcenie zawodowe umożliwiające wykonanie przedmiotu umowy, tj. (przy czym Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia i należy spełnić powyższe wymagania łącznie):

 • Wykształcenie: wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe. 
 • Uprawnienia do prowadzenia terapii, w tym certyfikat ukończenia Studium Terapii Uzależnień.
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu terapii.

2.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Kserokopie/skany świadectw, dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie, kursy, szkolenia oraz przebieg kariery zawodowej, 
 • Formularz oferty – stawka za 1 godzinę brutto – załącznik nr 1 
 • Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych – załącznik nr 2

Dokumenty wymienione w punktach 2 i 3 muszą być własnoręcznie podpisane przez Oferenta. Brak podpisów spowoduje odrzucenie ofert.

5. Kryteria oceny ofert:

Kryterium oceny ofert jest cena brutto za 1 godzinę zegarową dyżuru. 

6. Forma realizacji usługi:

Umowa zlecenie lub umowa o świadczenie usług

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin nadsyłania zgłoszeń: 4 stycznia 2024 r., godz. 15:30. Dokumenty złożone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Terapeuta uzależnień” w Centrum Integracji Społecznej  w Woźnikach osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Koziegłowska 2, 42-289 Woźniki (decyduje data wpływu do Centrum). Dopuszcza się przesłanie dokumentów na adres e-mailowy: cis@wozniki.pl (w takim przypadku należy załączyć skany podpisanych ręcznie dokumentów). Numer telefonu kontaktowego: 343669929 lub 662663642

8. Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub odstąpienia od zawarcia umowy z wykonawcą w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub wystąpiły okoliczności formalno-prawne uniemożliwiające zawarcie umowy. 

9. Zasady przetwarzania danych osobowych  kandydatów/uczestników zapytania ofertowego:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników zapytania ofertowego jest Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach z siedzibą w Woźnikach (42-289) przy ul. Koziegłowskiej 2,  
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, email:  cis@wozniki.pl.
 3. Dane osobowych uczestników zapytania ofertowego są przetwarzane w związku z udziałem
  w procedurze zapytania ofertowego – Usługa doradcy zawodowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Odbiorcami  danych osobowych uczestników zapytania ofertowego będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Dane osobowe uczestników zapytania ofertowego będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres wynikający z przepisów prawa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w pozostałych przypadkach do ustania celu przetwarzania danych.
 6. Uczestnikom zapytania ofertowego przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych ich dotyczących, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. 
 7. Dodatkowo, przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego,  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest konieczne do udziału w zapytaniu ofertowy.
 9. Dane osobowe uczestników zapytania ofertowego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.