Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach
 ul. Koziegłowska 2, 42-289 Woźniki

ZAPYTANIE OFERTOWE – USŁUGA DORADCY ZAWODOWEGO 

w ramach realizacji projektu „Droga do niezależności i aktywności poprzez CIS Woźniki” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór doradcy zawodowego świadczącego swoje usługi w ramach projektu „Droga do niezależności i aktywności poprzez CIS Woźniki” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”

Zadaniem doradcy będzie:

 • wykonywanie diagnozy zawodowej uczestników CIS [Centrum Integracji Społecznej]
 • współpraca przy opracowywaniu Indywidualnego Planu Działania dla uczestników CIS, nadzór i ewaluacja realizacji zadań w nim zawartych
 • świadczenie indywidualnego poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu „Droga do niezależności i aktywności poprzez CIS Woźniki”
 • prowadzenie grupowych zajęć poradnictwa zawodowego, w tym warsztatów poruszania się po rynku pracy
 • wsparcie uczestników CIS w zakresie poszukiwania, podjęcia i utrzymania zatrudnienia na otwartym rynku pracy lub podjęcia własnej działalności gospodarczej
 • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zajęć z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej
 • stała współpraca z kierownikiem, psychologiem, instruktorem zawodu, pracownikiem socjalnym CIS
 • współpraca z pracownikami ośrodków pomocy społecznej, powiatowego urzędu pracy oraz innych instytucji
 • tworzenie baz informacyjnych o uczestnikach CIS
 • tworzenie baz danych potencjalnych pracodawców dla absolwentów CIS, inicjowanie kontaktów z pracodawcami
 • udział w procesie rekrutacji uczestników projektu „Droga do niezależności i aktywności poprzez CIS Woźniki”.

Przewiduje się poświęcenie jednej godziny w tygodniu na 1 uczestnika/uczestniczkę projektu – średnio 20 osób. Dopuszcza się możliwość zastosowania niższego wymiaru czasu dla uczestnika / uczestniczki przez pierwsze miesiące uczestnictwa i zwiększenie w kolejnych.

W ramach usługi przewiduje się prowadzenie zajęć stacjonarnych indywidualnych lub grupowych z uczestnikami/ uczestniczkami  2 razy  w tygodniu zgodnie z harmonogramem reintegracji społecznej.

 1. Miejsce przeprowadzenie usługi:

Zajęcia z uczestnikami/uczestniczkami, rekrutacja: Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach, ul. Koziegłowska 2, 42-289 Woźniki lub inne miejsce wyznaczone przez kierownika na terenie Gminy Woźniki.

Pozostałe zadania – dowolnie.

 1. Termin realizacji usługi:

23 maja 2022r. – 30 kwietnia 2023r.

 1. Wymagania:
 1. Wykształcenie wyższe o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku doradcy zawodowego
 2. Uprawnienie do wykonywania zawodu doradcy zawodowego
 3. Minimum 1-roczne doświadczenie zawodowe zgodne ze stanowiskiem 
 4. Doświadczenie pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym
 2. Doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu zajęć
 3. Samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność
 4. Umiejętność organizacji pracy własnej oraz w zespole
 5. Odporność na stres
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),
 2. kserokopie/skany świadectw, dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie, kursy, szkolenia oraz przebieg kariery zawodowej,
 3. oferta cenowa – stawka za 1 godzinę brutto – załącznik nr 1
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni  praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie 
 5. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych – załącznik nr 2

Dokumenty wymienione w punktach 1, 3, 4, 5 muszą być własnoręcznie podpisane przez Oferenta. Brak podpisów spowoduje odrzucenie ofert.

 1. Kryteria oceny ofert:

100 % cena

 1. Forma realizacji usługi

umowa – zlecenie lub umowa o świadczenie usług

 1. Termin i miejsce składania dokumentów

Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 maja 2022 r., godz. 15:00.

Dokumenty złożone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Doradca zawodowy” w Centrum Integracji Społecznej  w Woźnikach osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Koziegłowska 2, 42-289 Woźniki (decyduje data wpływu do Centrum). Dopuszcza się przesłanie dokumentów na adres e-mailowy: cis@wozniki.pl (w takim przypadku należy załączyć skany podpisanych ręcznie dokumentów). Numer telefonu kontaktowego: 343669929 lub 662663642

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych  kandydatów/uczestników zapytania ofertowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników zapytania ofertowego jest Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach z siedzibą w Woźnikach (42-289) przy ul. Koziegłowskiej 2, 
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, email:  cis@wozniki.pl.
 3. Dane osobowych uczestników zapytania ofertowego są przetwarzane w związku z udziałem 
   w procedurze zapytania ofertowego – Usługa doradcy zawodowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Odbiorcami  danych osobowych uczestników zapytania ofertowego będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Dane osobowe uczestników zapytania ofertowego będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres wynikający z przepisów prawa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w pozostałych przypadkach do ustania celu przetwarzania danych.
 6. Uczestnikom zapytania ofertowego przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych ich dotyczących, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
 7. Dodatkowo, przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego,  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest konieczne do udziału w zapytaniu ofertowy.
 9. Dane osobowe uczestników zapytania ofertowego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

 


Zdjęcie autorstwa Alexander Suhorucov z Pexels