W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wyboru wykonawcy usługi Treningu Umiejętności Społecznych  w Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią zapytania ofertowego oraz o przesłanie oferty w terminie do dnia 22 lipca 2022 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE – USŁUGA TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

w ramach realizacji projektu „Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych w Gminie Woźniki” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie Treningu Umiejętności Społecznych dla uczestniczek/ów projektu  „Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych w Gminie Woźniki”, którego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa obejmująca działania adresowane do 10 osób z terenu Gminy Woźniki, w tym do osób z niepełnosprawnością, osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych. W ramach projektu realizowane są działania na rzecz włączenia społecznego, w tym działania środowiskowe oraz usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym: grupy wsparcia, treningi umiejętności społecznych, praca socjalna oraz o charakterze zawodowym: kursy, szkolenia zawodowe lub staż.

Szczegółowy zakres tematyczny usługi:

Opracowanie i przeprowadzenie treningu umiejętności społecznych dla 1 grupy 10-osobowej, co najmniej 1 raz w miesiącu po 4 godziny w następującym obszarze problemowym:

 1) Radzenie sobie ze stresem 

2) Komunikacja

3) Zarządzanie budżetem domowym 

4) Problemy wychowawcze

5) Współpraca w grupie

6) Autoprezentacja 

2. Miejsce przeprowadzenie usługi:

Zajęcia z uczestnikami/uczestniczkami, rekrutacja: Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach, ul. Koziegłowska 2, 42-289 Woźniki lub inne miejsce wyznaczone przez kierownika na terenie Gminy Woźniki.

3. Termin realizacji usługi:

25 lipca 2022r. – 28 lutego 2023 r.

4. Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku umożliwiającym wykonywanie treningu umiejętności społecznych
 2. odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia treningu umiejętności społecznych potwierdzone stosownym certyfikatem,
 3. co najmniej dwuletnie udokumentowane  doświadczenie prowadzenia treningu umiejętności społecznych
 4. Doświadczenie pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu zajęć
 2. Samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność
 3. Umiejętność organizacji pracy własnej oraz w zespole
 4. Odporność na stres

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),
 2. kserokopie/skany świadectw, dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie, kursy, szkolenia oraz przebieg kariery zawodowej, 
 3. oferta cenowa – stawka za 1 godzinę brutto – załącznik nr 1 
 4. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych – załącznik nr 2

Dokumenty wymienione w punktach 1, 3, 4 muszą być własnoręcznie podpisane przez Oferenta. Brak podpisów spowoduje odrzucenie ofert.

6. Kryteria oceny ofert:

100 % cena

7. Forma realizacji usługi

umowa – zlecenie lub umowa o świadczenie usług

8. Termin i miejsce składania dokumentów

Termin nadsyłania zgłoszeń: 22 lipca 2022 r., godz. 15:00.

Dokumenty złożone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „TUS Projekt” w Centrum Integracji Społecznej  w Woźnikach osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Koziegłowska 2, 42-289 Woźniki (decyduje data wpływu do Centrum). Dopuszcza się przesłanie dokumentów na adres e-mailowy: cis@wozniki.pl (w takim przypadku należy załączyć skany podpisanych ręcznie dokumentów). Numer telefonu kontaktowego: 343669929 lub 662663642

9. Zasady przetwarzania danych osobowych  kandydatów/uczestników zapytania ofertowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników zapytania ofertowego jest Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach z siedzibą w Woźnikach (42-289) przy ul. Koziegłowskiej 2,  
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, email:  cis@wozniki.pl.
 3. Dane osobowych uczestników zapytania ofertowego są przetwarzane w związku z udziałem
  w procedurze zapytania ofertowego – Usługa doradcy zawodowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Odbiorcami  danych osobowych uczestników zapytania ofertowego będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Dane osobowe uczestników zapytania ofertowego będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres wynikający z przepisów prawa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w pozostałych przypadkach do ustania celu przetwarzania danych.
 6. Uczestnikom zapytania ofertowego przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych ich dotyczących, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. 
 7. Dodatkowo, przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego,  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest konieczne do udziału w zapytaniu ofertowy.
 9. Dane osobowe uczestników zapytania ofertowego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.