Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach
ul. Koziegłowska 2, 42-289 Woźniki

Poszukuje kandydata / kandydatki na wolne stanowisko pracy

PSYCHOLOG

w ramach realizacji projektu „Droga do niezależności i aktywności poprzez CIS Woźniki” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”

Nazwa stanowiska:

Psycholog

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 1/2

Miejsce wykonywania pracy:

Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach oraz obszar Gminy Woźniki

Wymagania niezbędne:

1)      Wykształcenie wyższe – dyplom magistra psychologii

2)      Kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa

3)      min. 2-letnie doświadczenie w pracy psychologa

4)      Stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na danym stanowisku

5)      Posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2019 r., poz. 1282);

6)      Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

 Wymagania dodatkowe:

1)      Doświadczenie w obszarze aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

2)      Umiejętność pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

3)      Znajomość i umiejętność korzystania z przepisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym

4)      Doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu warsztatów grupowych

5)      Samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność

6)      Umiejętność organizacji pracy własnej oraz w zespole

7)      Odporność na stres

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • udział w procesie rekrutacji uczestników projektu „Droga do niezależności i aktywności poprzez CIS [Centrum Integracji Społecznej] Woźniki” (Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  „Droga do niezależności i aktywności poprzez CIS Woźniki”  dostępny jest na stronie www.wozniki.pl/ Mieszkaniec /Sprawy społeczne /Centrum Integracji Społecznej)
 • diagnoza psychologiczna uczestników CIS (kwalifikacja do uczestnictwa w CIS, badania psychologiczne, sporządzanie opinii psychologicznej, ustalenie osobistego programu terapeutycznego, przydzielenie uczestnika do pracowni, grupy edukacyjnej, grupy wsparcia)
 • współudział w opracowywaniu programu reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników CIS
 • świadczenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestniczek/uczestników projektu
 • prowadzenie warsztatów integracji społecznej
 •  tworzenie i prowadzenie grup wsparcia dla uczestników CIS
 • współpraca z personelem medycznym w kwestii stanu zdrowia uczestników
 • prowadzenie pełnej dokumentacji psychologicznej zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami
 •  stała współpraca z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym i instruktorem zawodu
 • inne bieżące zadania związane ze specyfiką stanowiska

 Wymagane dokumenty:

1)      życiorys – CV

2)      oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych Kandydat/-ka podpisuje pod klauzulą)

3)      oświadczenie o:

 • braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku,
 • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni  praw publicznych,

4)      kserokopie/skany świadectw, dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie, kursy, szkolenia oraz przebieg kariery zawodowej,

5)      ewentualne referencje,

6)      w przypadku osoby niepełnosprawnej kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty wymienione w punktach 1 do 3 muszą być własnoręcznie podpisane przez Kandydata/Kandydatkę. Brak podpisów spowoduje odrzucenie oferty.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

 Termin nadsyłania zgłoszeń: 19 marca 2021  r.

Dokumenty złożone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Psycholog” w Centrum Integracji Społecznej  w Woźnikach osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres tymczasowy: ul. Koziegłowska 2, 42-289 Woźniki (decyduje data wpływu do Centrum). Dopuszcza się przesłanie dokumentów na adres e-mailowy: cis@wozniki.pl (w takim przypadku należy załączyć skany podpisanych ręcznie dokumentów).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 34 3669929

Uprzejmie prosimy o podanie numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego do kontaktu w sprawie naboru. Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zdjęcie wyróżniające autorstwa SHVETS production z Pexels